واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+نوشته شده در برچسب:ادبیات,شعر,متن زیبا,عکس تاریخی,,ساعتتوسط فرزانه | |

دوستان عزیز

 

 

 

شعرهای الفبایی برای کودکانی که دردرس دیکته خصوصا حروف هم صداکه

به شکلهای مختلف نوشته می شونددرنظرگرفته شده.

 

دراین شعرها باتوجه به حروف خاص  ازکلمه هایی که باهمان حروف نوشته میشونداستفاده شده است.

 

 

 


ادامه مطلب

+نوشته شده در برچسب:ادبیات ,آموزشی,آموزش الفباباشعر,آموزش کودکان,تربیتی,ساعتتوسط فرزانه | |