واژه

ادبیات.شعر.مطالب گوناگون.سرگرمی.شعرهای فرزانه طاهری.مطالب دینی.مطالب علمی.دانلود کتاب.دانلودشعر.
پدر

 ای که تابیده به من گرمی خورشیدنگاهت


ای که چشمم همه شب خیره به درمانده براهت


چه بگویم ز تو ای آنکه ببردی غم من را


برکت هست دراین خانه که پیچیده صدایت


شب وروزت همه بارنج ومشقت سپری شد


بازهم تکیه گهی با کمر و قد دوتایت


پیرگشتی به جوانی ونکردی تو شکایت


صدف و در و گهر نیست برابر به بهایت


پدرم دست تو گویای نیایش همه عمراست


بوسه بردست توبایدبزنم جان به فدایت


فرزانه