واژه

ادبیات.شعر.مطالب گوناگون.سرگرمی.شعرهای فرزانه طاهری.مطالب دینی.مطالب علمی.دانلود کتاب.دانلودشعر.
اندوه که ازحدبگذرد...

اندوه که ازحدبگذرد جایش رامیدهدبه یک بی اعتناعی مزمن


دیـگه مـهـم نـیـســت بـودن یا نـبـودن!


دوست داشتن یا نـداشتن!


دیگه حسی تو رو به احساس کردن نمی کشاند!


در آن لحظه فـقـط در سکوت غـرق میشـی


و فقط نـگـاه میکـنی, نـگــــــــــاه…..!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+نوشته شده در برچسب:چکیده قلم,متن زیبا,ساعتتوسط فرزانه |