واژه

ادبیات.شعر.مطالب گوناگون.سرگرمی.شعرهای فرزانه طاهری.مطالب دینی.مطالب علمی.دانلود کتاب.دانلودشعر.
کاریکلماتور
 • مردان بزرگ عوض تفنگ باتوپ خودکشی میکنند.
 •  
 • کوشش ماموران آتش نشانی به جایی نرسیدتادلم سوخت.
 •  
 • تنهاتیری که هیچوقت شلیک نمی شودتیرچراغ برق است.
 •  
 • برق نگاهش درتاریکی بدردم می خورد
 •  
 • دهن بین ترین مردم دندانپزشکان هستند.
 •  
 • سرشناس ترین مردم سلمانیهاهستند.
 •  
 • ماهی که هرشب خواب گربه می دیدبه روانپزشک مراجعه کرد.
 •  
 • البته که مدادمدادپاک کن رابه رسمیت نمی شناسد.
 •  
 • ازتعجب شاخ درآوردم حالادیگر به رخت آِویز احتیاج ندارم.
 •  
 • همه ی آدمهاهنگام دنیاآمدن بلیط دوسره می گیرند.
 •  
 • قطرات آب درکشورهای پیشترفته باچترنجات پایین می آیند.
 •  
 • وجودماهی آزاددرآب نشانه ی بودن آزادی درآب است.
 •  
 • هنوزبرسرتاریخ وفاتم باعزرائیل به توافق نرسیده ام .
 •                                                     
 • بدون نصب تابلوهم کسی جرات چیدن گلهای دامنش راندارد.
 •  
 • آنقدرخون دل خوردم تادراکولاشدم.
 •  
 • موهای سرم دایه ای مهربانترازشانه ندارند. 
 •                                   
 • بانوشته هایم دفترم راروسیاه کردم.
 •  
 • چون جشمانش آلبالوگیلاس می چیدند به باغ راهش نمی دادند.
 •  
 • چون تاریخش خوب نبودزیرامضایش جغرافیامی گذاشت.
 •  
 • پلکان ترقی بعضیها برقی است.
 •  
 • قطرات باران مهاجرینی هستندکه ازاقیانوس هارانده شده اند.
 •  
 • لیوان آب خالی ازتشنگی هلاک شد.
 •  
 • دزدیده نگاهش کردم گیرافتادم.
 •  
 • تاریخ من فقط یک سلسله دارد.سلسله ی موی تو...
 •  
 • چنان زمین خوردم که تاآخرعمربایدخودموبتکونم.
 •  
 • هروقت خرما می خورم فراموش میکنم برای روحم فاتحه ببندم.

 

 www.kalamat.loxblog.comhttp://

+نوشته شده در برچسب:کاریکلماتور-عکس فتوکرافت,ساعتتوسط فرزانه |