واژه

ادبیات.شعر.مطالب گوناگون.سرگرمی.شعرهای فرزانه طاهری.مطالب دینی.مطالب علمی.دانلود کتاب.دانلودشعر.
فهرست مطالب وبلاگ

 

 

 

 

 

 

  • روانشناسی            **تست های خودشناسی-وشناخت دیگران   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قتل های پنهان

 

میکشم ..میکشی..میکشد
میکشیم...میکشید..میکشند
 
لابدالان تصورمیکنید که چه کسی راکشته اید؟؟ واین قاتلی که الان داردبرای شمامینویسد کیست؟
نه !!وحشت نکنید..کسی باچاقو ویااسلحه کسی رانکشته...خونی به زمین ریخته نشده..دست کسی به خون کسی آلوده نشده.. اما همه به قتل رسیده اندویاخواهندرسید!!
کنجکاوشدید تابدانید چه میگویم ؟خوب پس توجه کنید!
 
گاه سردی یک نگاه از سوز وسرمای یک زمستان کشنده تراست.
گاه یک زخم زبان از هزار خنجر کشنده تراست.
گاه یک خشم زودگذر آتشی سوزان بپامیکند وشخصی رابه آتش میکشد.
گاه یک خیانت سقفی ر اآوارمیکند.
گاه یک بی اعتنایی داغی رابردل می گذارد.
گاه یک عیبجویی دلی رامیشکند.
گاه خجالت دادن کسی موجب میشودزمین اوراببلعد.
گاه درانتظارگذاشتن / می تواندکشنده ترین لحظات برای شخصی باشد.
گاه غیبت کردن آبروی کسی رامی ریزدوعزتش راازبین می برد.
گاه شکستن غرورمنجربه متلاشی شدن کسی میشود.
گاه تحقیرکسی راخردمیکند.
دورویی تیشه یه ریشه می زند.
گاه خودخواهی دشنه ایست به دل دیگری.
گاه بیوفایی قلبی رازخمی میکندوووو
تمام اینها ..یعنی زجرکش کردن...
زجرکش!!
مرگ تدریجی !!
قتل پنهان !!
جنایاتی که درقانون برایشان هیچ مجازاتی درنظرگرفته نشده...
انسان هرچقدرهم دربرابر مشکلات ورویدادهای منفی زندگی مقاوم باشد وتوان آن راداشته باشدکه دربرابرناملایمات زندگی ازخودواکنش صحیح رانشان بدهد بازهم درمقابل این رفتارهای ناهنجار اطرافیان واجتماع ممکن است
به نحوی حساسیت نشان داده واین حساسیت درافراد ضعیف النفس منجربه اختلالات روحی وروانی که شایع ترین آنها فشارروحی وجسمی-اختلال شخصیتی –افسردگی-استرس –اضطراب  ضعف وناتوانی-طپش قلب  ودرآخر منجربه بیماریهای جسمی  گوناگون گرددکه دراشخاص مختلف شدت وضعف دارد.
بعضی افرادحتی برای رهایی ازاین فشارهای روحی به اعتیاد کشانده میشوند...
موارد ذکرشده بالا نه تنها درافراد ضعیف النفس بلکه درصورت مداومت درافراد ی که از روحیه بالایی هم برخوردارند اثرات نامطلوب بجای خواهندگذاشت . واندک اندک موجب تزلزل آنها وحتی مرگ تدریجی خواهدشد.
مگرنه اینکه قطره قطره های آبی که بروی سنگ میریزند دراثرگذشت زمان بتدرج موجب متلاشی شدن سنگ خواهندشد؟؟
البته انسان سنگ نیست بلکه موجودیست لطیف که بسادگی متاثرازمحیط اطراف خوداست..
هرکدام ازشما ممکن است به صورت غیرعمد وناآگاهانه مرتکب یکی از رفتارهایی که نمونه هایی ازآنها دربالاذکرشد ..شده باشید.
خواه با اطرافیان وخانواده وخواه دراجتماع ودرارتباط بادیگران..
بالعکس هم ممکن است خودتان قربانی اینگونه رفتارهای ناهنجارباشید!
 انسان با هر دست بدهد، با همان دست می گیرد و همیشه میان داد و ستد، موازنه ای كامل برقرار است...
خشم، بیزاری، بدخواهی، حسد و كین خواهی، شادمانی انسان را می رباید و بیماری و شكست می آورد.
قرار گرفتن انسان در مرض فشارهای مداوم در سالهای طولانی باعث افزایش سطح عوامل بروز عفونت در خون می شود.
شخصی که بطورمداوم مورد انتقاد وبدبینی وکنترل شدید قرارمیگیرد به بیماری عدم کنترل ادرار مبتلا خواهدشد.اینها فقط نمونه های کوچکی از بیماریها بودند که برای اینکه بحث به درازانکشد از ذکر دیگربیماریهایی که دراثر بیماریهای روانی بوجودمی آیند خودداری میکنیم.
 
 
علم پزشکی ثابت کرده که شکستن دل واقعیت است
یعنی وقتی دل کسی می شکند،در قلبش اتفاقی می افتدمثل یک خونریزی کوچک  یا یه جراحت.. که حتی می می تواند منجر به سکته قلبی بشود ...سعی کنید دل هیچکس رانشکنید !!
 
 
 
 
+نوشته شده در برچسب: ادبیات,روانشناسی,اجتماعی,قتل,قتل پنهان,استرس,ساعتتوسط فرزانه |